•  

   

   

  EEN BOUTIQUE WIJNHUIS

  Traditie, oude wijngaard en passie

 • ONZE WIJNEN

  Onze wijnen zijn gemaakt op een natuurlijke, beperkte en speciale manier

  in een kleine wijnmakerij in de Ribera del Duero.

 • background image
 • ONZE WINKEL

  Wilt u een van onze wijnen kopen?

  Dat kan nu heel gemakkelijk in onze online winkel.

×
Privacybeleid
BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS OVEREENKOMSTIG DE LOPD.

BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L., in toepassing van de huidige regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, deelt mee dat de persoonlijke gegevens die verzameld worden via de formulieren op de website:

 www.bodegarequiemhispania.com , zijn opgenomen in de specifieke geautomatiseerde bestanden van gebruikers van de diensten van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L.


Het doel van het verzamelen en geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens is het onderhouden van de commerciële relatie en het uitvoeren van voorlichtings-, opleidings-, advies- en andere activiteiten van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L.


Deze gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan de entiteiten die nodig zijn om het bovengenoemde doel te bereiken.


BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.


De gebruiker kan te allen tijde gebruik maken van de rechten van toegang, verzet, rectificatie en annulering die in de voornoemde Verordening (EU) zijn erkend. Deze rechten kunnen door de gebruiker worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar: info@bodegarequiemhispania.com of naar het volgende adres: Calle Harineras Nº5, Peñafiel, Valladolid.


De gebruiker verklaart dat alle door hem/haar verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn, en verbindt zich ertoe deze te actualiseren en BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. van eventuele wijzigingen in kennis te stellen.


Doel van de persoonsgegevens: met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?


Bij BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. verwerken wij uw persoonsgegevens die via de website zijn verzameld:

www.bodegarequiemhispania.com , voor de volgende doeleinden:

In het geval van het contracteren van de goederen en diensten aangeboden via www.bodegarequiemhispania.com , om de contractuele relatie te onderhouden, alsook het beheer, de administratie, de informatie, de levering en de verbetering van de dienst.
Verzending van de gevraagde informatie via de formulieren die beschikbaar zijn op www.bodegarequiemhispania.com .
Het versturen van nieuwsbrieven, alsmede commerciële mededelingen van promoties en/of reclame van www.bodegarequiemhispania.com en de sector.
Wij herinneren u eraan dat u zich op elk ogenblik en op om het even welke wijze kunt verzetten tegen de toezending van commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres.

De velden in deze registers moeten worden ingevuld, en het is onmogelijk de aangegeven doeleinden te bereiken indien deze gegevens niet worden verstrekt.


Hoe lang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie blijft bestaan of u niet verzoekt om verwijdering ervan, alsmede gedurende de periode gedurende welke wettelijke verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien uit de verleende diensten.


Legitimatie:

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van de volgende rechtsgrondslagen die deze verwerking legitimeren:

Het verzoek om informatie en/of het contracteren van de diensten van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L., waarvan de voorwaarden in ieder geval aan u ter beschikking zullen worden gesteld, voorafgaand aan een eventuele contractering.
Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, voor zover wij u informeren door u dit privacybeleid te verstrekken dat u, na lezing ervan, kunt aanvaarden door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, zoals het aankruisen van een daartoe bestemd vakje.
Indien u ons uw gegevens niet, onjuist of onvolledig verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen, waardoor het volledig onmogelijk wordt u de gevraagde informatie te verstrekken of de opdracht tot dienstverlening uit te voeren.


Ontvangers:

De gegevens zullen niet worden meegedeeld aan derden buiten BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L., tenzij dit wettelijk verplicht is.


Gegevens verzameld door gebruikers van de diensten.

In gevallen waarin de gebruiker bestanden met persoonsgegevens op de gedeelde hostingservers plaatst, kan BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de RGPD door de gebruiker.


Bewaring van gegevens in overeenstemming met de LSSI.
BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. deelt mee dat zij, als aanbieder van hostingdiensten voor gegevens en krachtens de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI), gedurende een periode van maximaal 12 maanden de informatie bewaart die nodig is om de oorsprong van de gehoste gegevens en het tijdstip waarop de dienst is begonnen, te identificeren. Het bewaren van deze gegevens doet geen afbreuk aan het communicatiegeheim en mag alleen worden gebruikt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of ter vrijwaring van de openbare veiligheid, waarbij zij ter beschikking worden gesteld van rechters en/of rechtbanken of van het ministerie dat daarom verzoekt.


De verstrekking van gegevens aan de strijdkrachten en korpsen van de staat geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens.


Intellectuele eigendomsrechten BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L.

BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. is de eigenaar van alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten, knowhow en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud van de website www.bodegarequiemhispania.com en de diensten die daarop worden aangeboden, evenals de programma's die nodig zijn voor de uitvoering ervan en de bijbehorende informatie.


De reproductie, publicatie en/of het gebruik van de inhoud, geheel of gedeeltelijk, van de website www.bodegarequiemhispania.com, anders dan voor strikt privégebruik, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.


Intellectuele eigendom van de software.

De gebruiker moet de door BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. ter beschikking gestelde software van derden respecteren, zelfs als deze gratis en/of openbaar beschikbaar is.


BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. bezit de nodige exploitatie- en intellectuele eigendomsrechten op de software.


De gebruiker verwerft geen enkel recht of licentie op de gecontracteerde dienst, op de software die nodig is voor de levering van de dienst, noch op de technische informatie voor het toezicht op de dienst, met uitzondering van de rechten en licenties die nodig zijn voor de uitvoering van de gecontracteerde diensten en alleen voor de duur van deze diensten.


Voor elke handeling die verder gaat dan de uitvoering van het contract, heeft de gebruiker de schriftelijke toestemming nodig van

BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L., en het is de gebruiker verboden zich toegang te verschaffen tot de configuratie, structuur en bestanden van de servers die eigendom zijn van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L., deze te wijzigen, te bekijken en de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid op zich te nemen die voortvloeit uit elk incident dat zich op de servers en beveiligingssystemen kan voordoen als direct gevolg van nalatigheid of kwaadwilligheid van hun kant.


Intellectueel eigendom van de gehoste inhoud.

Elk gebruik in strijd met de wetgeving inzake intellectuele eigendom van de diensten die worden geleverd door

BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. en, in het bijzonder:

Het gebruik dat in strijd is met de Spaanse wet of dat inbreuk maakt op de rechten van derden.
De publicatie of transmissie van enige inhoud die, naar de mening van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L., gewelddadig, obsceen, beledigend, illegaal, racistisch, xenofoob of lasterlijk is.
Cracks, programmaserienummers of enige andere inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Het gebruik van de mailserver en e-mailadressen van het domein voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail.
De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn website, de doorgegeven en opgeslagen informatie, de hyperlinks, de aanspraken van derden en de rechtsvorderingen met betrekking tot de intellectuele eigendom, de rechten van derden en de bescherming van minderjarigen.


De gebruiker is verantwoordelijk ten aanzien van de geldende wetten en voorschriften en de regels betreffende de werking van de on-linedienst, elektronische handel, auteursrecht, handhaving van de openbare orde, alsmede de universele beginselen van internetgebruik.


De gebruiker vrijwaart BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. voor de kosten die voortvloeien uit de beschuldiging van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. in een zaak waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is, met inbegrip van de kosten voor juridische verdediging, zelfs in het geval van een niet-definitieve rechterlijke beslissing.
Bescherming van de gehoste informatie.

BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. maakt back-ups van de inhoud die op haar servers wordt gehost; zij aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het onopzettelijke verlies of de verwijdering van gegevens door gebruikers. Het garandeert evenmin de volledige vervanging van gegevens die door gebruikers zijn gewist, aangezien deze gegevens kunnen zijn gewist en/of gewijzigd in de periode die is verstreken sinds de laatste back-upkopie.


De aangeboden diensten, met uitzondering van specifieke back-updiensten, omvatten niet de vervanging van de inhoud van de door BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. gemaakte back-ups, wanneer dit verlies te wijten is aan de gebruiker; in dit geval zal een vergoeding worden vastgesteld naar gelang van de complexiteit en de omvang van het herstel, steeds met voorafgaande instemming van de gebruiker.

De vervanging van gewiste gegevens is alleen in de prijs van de dienst inbegrepen wanneer het verlies van de inhoud te wijten is aan oorzaken die aan BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. zijn toe te schrijven.

Commerciële communicatie.

In toepassing van de LSSI zal BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. geen reclame- of promotieberichten via e-mail of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen verzenden die niet vooraf zijn aangevraagd of waarvoor de ontvangers van deze berichten niet uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

In het geval van gebruikers waarmee een eerdere contractuele relatie bestaat, is BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. gemachtigd om commerciële communicatie te sturen met betrekking tot producten of diensten van

BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. die vergelijkbaar zijn met die welke aanvankelijk met de klant waren overeengekomen.


In ieder geval kan de gebruiker, nadat hij zijn identiteit heeft bewezen, vragen dat hem geen commerciële informatie meer wordt toegezonden via de kanalen van de Klantendienst.
×
Algemene Voorwaarden
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de website 'https://www.bodegarequiemhispania.com is onderworpen aan de regels die in deze juridische verklaring zijn opgenomen. Door het te gebruiken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden.
Inhoud en gebruik
De Gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de toegang tot deze website op geen enkele wijze het aangaan van een commerciële of andersoortige relatie met BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. impliceert.
BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen aan te brengen die zij geschikt acht voor haar website en kan zowel de inhoud als de diensten die via de website worden aangeboden en de wijze waarop deze worden gepresenteerd of zich op haar servers bevinden, wijzigen, verwijderen of aanvullen.
Privacybeleid. Gegevensbescherming
De Persoonsgegevens die via haar website aan BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. kunnen worden verstrekt, worden opgenomen in een bestand genaamd "Klanten en Gebruikers", verantwoordelijkheid van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L., met als doel de relatie met ons te beheren en u op de hoogte te houden van onze producten en diensten in de zin van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (RGPD). Artikel 6: Rechtmatigheid van de verwerking en de LOPD-GDD van 5 december 2018, over de bescherming van persoonsgegevens - Waarborgen voor digitale rechten.
De Gebruiker garandeert dat de Persoonsgegevens die aan de onderneming worden verstrekt waarheidsgetrouw en juist zijn, en is verantwoordelijk voor het melden aan de onderneming van eventuele wijzigingen daarin.
Zij kunnen hun recht op toegang, rectificatie, annulering/verwijdering, verzet, portabiliteit en beperking (ARSOPL) uitoefenen door te schrijven naar:
BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S.L.
C/ Harineras, 5, 47300, Peñafiel, Valladolid
e-mail: info@bodegarequiemhispania.com
Intellectuele eigendomsrechten
1.- De volledige inhoud van de website "https://www.bodegarequiemhispania.com" (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevensbanken, afbeeldingen en foto's, tekeningen, grafische voorstellingen en tekstbestanden) is eigendom van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. of van de leveranciers van de inhoud, in het laatste geval onder licentie gegeven of afgestaan door hen, en wordt beschermd door de nationale of internationale regelgeving inzake intellectuele eigendom. De compilatie, het ontwerp, de schikking en de samenstelling van de volledige inhoud van de website is het exclusieve eigendom van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. en wordt beschermd door de nationale en internationale regelgeving inzake industrieel en intellectueel eigendom.
2.- De merken, tekens, onderscheidingstekens of logo's van de genoemde website zijn eigendom van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. en zijn naar behoren gedeponeerd, evenals de teksten, gegevens en grafische tekeningen; of zijn eigendom van de entiteiten die informatie verstrekken, en mogen niet achteraf worden gewijzigd, gekopieerd, getransformeerd, gewijzigd, gereproduceerd, aangepast of vertaald door derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de genoemde inhoud. De terbeschikkingstelling van teksten, gegevens en grafische tekeningen impliceert in geen geval de overdracht van de eigendom of de toekenning van een recht van exploitatie, reproductie, verspreiding, transformatie, distributie of overdracht ten gunste van deze, met uitzondering van het gebruiksrecht dat voortvloeit uit het rechtmatig gebruik van de website.
Manifestaties
BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. verklaart dat deze website over de geschikte technologie beschikt om de toegang tot en het gebruik van deze website mogelijk te maken. Zij aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het eventuele bestaan van virussen of andere schadelijke elementen, op welke wijze dan ook of door welke derde dan ook binnengebracht, die wijzigingen in haar computersystemen kunnen veroorzaken.
2.- De website 'https://www.bodegarequiemhispania.com kan onnauwkeurigheden, relevante omissies, onnauwkeurigheden of drukfouten bevatten. BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. garandeert in geen geval de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de gegevens die op haar website staan. De gebruiker die zich toegang verschaft tot deze website, ontslaat BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid, het nut of verkeerde verwachtingen die deze website kan wekken.
3.- Ook deze website maakt gebruik van cookies, die te zien zijn in het overeenkomstige tabblad.
Beperking van aansprakelijkheid
1.- BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. biedt geen enkele garantie met betrekking tot de werking van deze website of de informatie die deze bevat, noch is zij aansprakelijk voor enige vorm van schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.
2.- Evenzo sluit BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. elke aansprakelijkheid uit voor de wettigheid, inhoud en kwaliteit van de gegevens en informatie die door derden via de voornoemde website worden aangeboden.
Hyperlinks
1.- De eigenaars van andere websites die een hyperlink willen creëren naar 'https://www.bodegarequiemhispania.com verbinden zich ertoe geen onjuiste, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen te doen die tot vergissingen zouden kunnen leiden of, in het algemeen, die in strijd zijn met de wet.
2.- De eigenaars van andere websites die een hyperlink willen creëren naar 'https://www.bodegarequiemhispania.com verbinden zich er ook toe geen hyperlinks te creëren naar websites die inhoud, verklaringen of propaganda bevatten van racistische, xenofobische, pornografische of terroristische aard en, in het algemeen, die op enigerlei wijze de goede naam of het imago van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. kunnen schaden.
3.- De opname van hyperlinks op 'https://www.bodegarequiemhispania.com impliceert niet noodzakelijkerwijs dat BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. handelsbetrekkingen of associatieve banden onderhoudt met de eigenaar van de website waar de link wordt gelegd.
4.- De aanwezigheid van hyperlinks is louter informatief en daarom aanvaardt BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. geen enkele verantwoordelijkheid noch geeft zij enigerlei garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid, kwaliteit, kenmerken, oorsprong, commercialisering of enig ander aspect van de informatie en/of producten en/of diensten die via de website waarnaar wordt verwezen, worden aangeboden.
Toepasselijke wetgeving
In het algemeen zijn de relaties tussen BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. en de Gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op de website, onderworpen aan de Spaanse Wetgeving en Jurisdictie.


Contactgegevens en overige
BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S.L. 
C.I.F: B36664209
C/ Harineras, 5, 47300, Peñafiel, Valladolid
Telefoon: 983.88.09.72
E-mailadres: info@bodegarequiemhispania.com
Alle berichten
×