Alle berichten
×
×
Algemene Voorwaarden
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de website 'https://www.bodegarequiemhispania.com is onderworpen aan de regels die in deze juridische verklaring zijn opgenomen. Door het te gebruiken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden.
Inhoud en gebruik
De Gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de toegang tot deze website op geen enkele wijze het aangaan van een commerciële of andersoortige relatie met BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. impliceert.
BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen aan te brengen die zij geschikt acht voor haar website en kan zowel de inhoud als de diensten die via de website worden aangeboden en de wijze waarop deze worden gepresenteerd of zich op haar servers bevinden, wijzigen, verwijderen of aanvullen.
Privacybeleid. Gegevensbescherming
De Persoonsgegevens die via haar website aan BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. kunnen worden verstrekt, worden opgenomen in een bestand genaamd "Klanten en Gebruikers", verantwoordelijkheid van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L., met als doel de relatie met ons te beheren en u op de hoogte te houden van onze producten en diensten in de zin van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (RGPD). Artikel 6: Rechtmatigheid van de verwerking en de LOPD-GDD van 5 december 2018, over de bescherming van persoonsgegevens - Waarborgen voor digitale rechten.
De Gebruiker garandeert dat de Persoonsgegevens die aan de onderneming worden verstrekt waarheidsgetrouw en juist zijn, en is verantwoordelijk voor het melden aan de onderneming van eventuele wijzigingen daarin.
Zij kunnen hun recht op toegang, rectificatie, annulering/verwijdering, verzet, portabiliteit en beperking (ARSOPL) uitoefenen door te schrijven naar:
BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S.L.
C/ Harineras, 5, 47300, Peñafiel, Valladolid
e-mail: info@bodegarequiemhispania.com
Intellectuele eigendomsrechten
1.- De volledige inhoud van de website "https://www.bodegarequiemhispania.com" (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevensbanken, afbeeldingen en foto's, tekeningen, grafische voorstellingen en tekstbestanden) is eigendom van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. of van de leveranciers van de inhoud, in het laatste geval onder licentie gegeven of afgestaan door hen, en wordt beschermd door de nationale of internationale regelgeving inzake intellectuele eigendom. De compilatie, het ontwerp, de schikking en de samenstelling van de volledige inhoud van de website is het exclusieve eigendom van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. en wordt beschermd door de nationale en internationale regelgeving inzake industrieel en intellectueel eigendom.
2.- De merken, tekens, onderscheidingstekens of logo's van de genoemde website zijn eigendom van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. en zijn naar behoren gedeponeerd, evenals de teksten, gegevens en grafische tekeningen; of zijn eigendom van de entiteiten die informatie verstrekken, en mogen niet achteraf worden gewijzigd, gekopieerd, getransformeerd, gewijzigd, gereproduceerd, aangepast of vertaald door derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de genoemde inhoud. De terbeschikkingstelling van teksten, gegevens en grafische tekeningen impliceert in geen geval de overdracht van de eigendom of de toekenning van een recht van exploitatie, reproductie, verspreiding, transformatie, distributie of overdracht ten gunste van deze, met uitzondering van het gebruiksrecht dat voortvloeit uit het rechtmatig gebruik van de website.
Manifestaties
BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. verklaart dat deze website over de geschikte technologie beschikt om de toegang tot en het gebruik van deze website mogelijk te maken. Zij aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het eventuele bestaan van virussen of andere schadelijke elementen, op welke wijze dan ook of door welke derde dan ook binnengebracht, die wijzigingen in haar computersystemen kunnen veroorzaken.
2.- De website 'https://www.bodegarequiemhispania.com kan onnauwkeurigheden, relevante omissies, onnauwkeurigheden of drukfouten bevatten. BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. garandeert in geen geval de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de gegevens die op haar website staan. De gebruiker die zich toegang verschaft tot deze website, ontslaat BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid, het nut of verkeerde verwachtingen die deze website kan wekken.
3.- Ook deze website maakt gebruik van cookies, die te zien zijn in het overeenkomstige tabblad.
Beperking van aansprakelijkheid
1.- BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. biedt geen enkele garantie met betrekking tot de werking van deze website of de informatie die deze bevat, noch is zij aansprakelijk voor enige vorm van schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.
2.- Evenzo sluit BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. elke aansprakelijkheid uit voor de wettigheid, inhoud en kwaliteit van de gegevens en informatie die door derden via de voornoemde website worden aangeboden.
Hyperlinks
1.- De eigenaars van andere websites die een hyperlink willen creëren naar 'https://www.bodegarequiemhispania.com verbinden zich ertoe geen onjuiste, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen te doen die tot vergissingen zouden kunnen leiden of, in het algemeen, die in strijd zijn met de wet.
2.- De eigenaars van andere websites die een hyperlink willen creëren naar 'https://www.bodegarequiemhispania.com verbinden zich er ook toe geen hyperlinks te creëren naar websites die inhoud, verklaringen of propaganda bevatten van racistische, xenofobische, pornografische of terroristische aard en, in het algemeen, die op enigerlei wijze de goede naam of het imago van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. kunnen schaden.
3.- De opname van hyperlinks op 'https://www.bodegarequiemhispania.com impliceert niet noodzakelijkerwijs dat BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. handelsbetrekkingen of associatieve banden onderhoudt met de eigenaar van de website waar de link wordt gelegd.
4.- De aanwezigheid van hyperlinks is louter informatief en daarom aanvaardt BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. geen enkele verantwoordelijkheid noch geeft zij enigerlei garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid, kwaliteit, kenmerken, oorsprong, commercialisering of enig ander aspect van de informatie en/of producten en/of diensten die via de website waarnaar wordt verwezen, worden aangeboden.
Toepasselijke wetgeving
In het algemeen zijn de relaties tussen BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S. L. en de Gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op de website, onderworpen aan de Spaanse Wetgeving en Jurisdictie.


Contactgegevens en overige
BODEGA RÉQUIEM HISPANIA, S.L. 
C.I.F: B36664209
C/ Harineras, 5, 47300, Peñafiel, Valladolid
Telefoon: 983.88.09.72
E-mailadres: info@bodegarequiemhispania.com