Alle berichten
×
×
Privacybeleid
BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS OVEREENKOMSTIG DE LOPD.

BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L., in toepassing van de huidige regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, deelt mee dat de persoonlijke gegevens die verzameld worden via de formulieren op de website:

 www.bodegarequiemhispania.com , zijn opgenomen in de specifieke geautomatiseerde bestanden van gebruikers van de diensten van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L.


Het doel van het verzamelen en geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens is het onderhouden van de commerciële relatie en het uitvoeren van voorlichtings-, opleidings-, advies- en andere activiteiten van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L.


Deze gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan de entiteiten die nodig zijn om het bovengenoemde doel te bereiken.


BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.


De gebruiker kan te allen tijde gebruik maken van de rechten van toegang, verzet, rectificatie en annulering die in de voornoemde Verordening (EU) zijn erkend. Deze rechten kunnen door de gebruiker worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar: info@bodegarequiemhispania.com of naar het volgende adres: Calle Harineras Nº5, Peñafiel, Valladolid.


De gebruiker verklaart dat alle door hem/haar verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn, en verbindt zich ertoe deze te actualiseren en BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. van eventuele wijzigingen in kennis te stellen.


Doel van de persoonsgegevens: met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?


Bij BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. verwerken wij uw persoonsgegevens die via de website zijn verzameld:

www.bodegarequiemhispania.com , voor de volgende doeleinden:

In het geval van het contracteren van de goederen en diensten aangeboden via www.bodegarequiemhispania.com , om de contractuele relatie te onderhouden, alsook het beheer, de administratie, de informatie, de levering en de verbetering van de dienst.
Verzending van de gevraagde informatie via de formulieren die beschikbaar zijn op www.bodegarequiemhispania.com .
Het versturen van nieuwsbrieven, alsmede commerciële mededelingen van promoties en/of reclame van www.bodegarequiemhispania.com en de sector.
Wij herinneren u eraan dat u zich op elk ogenblik en op om het even welke wijze kunt verzetten tegen de toezending van commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres.

De velden in deze registers moeten worden ingevuld, en het is onmogelijk de aangegeven doeleinden te bereiken indien deze gegevens niet worden verstrekt.


Hoe lang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie blijft bestaan of u niet verzoekt om verwijdering ervan, alsmede gedurende de periode gedurende welke wettelijke verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien uit de verleende diensten.


Legitimatie:

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van de volgende rechtsgrondslagen die deze verwerking legitimeren:

Het verzoek om informatie en/of het contracteren van de diensten van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L., waarvan de voorwaarden in ieder geval aan u ter beschikking zullen worden gesteld, voorafgaand aan een eventuele contractering.
Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, voor zover wij u informeren door u dit privacybeleid te verstrekken dat u, na lezing ervan, kunt aanvaarden door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, zoals het aankruisen van een daartoe bestemd vakje.
Indien u ons uw gegevens niet, onjuist of onvolledig verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen, waardoor het volledig onmogelijk wordt u de gevraagde informatie te verstrekken of de opdracht tot dienstverlening uit te voeren.


Ontvangers:

De gegevens zullen niet worden meegedeeld aan derden buiten BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L., tenzij dit wettelijk verplicht is.


Gegevens verzameld door gebruikers van de diensten.

In gevallen waarin de gebruiker bestanden met persoonsgegevens op de gedeelde hostingservers plaatst, kan BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de RGPD door de gebruiker.


Bewaring van gegevens in overeenstemming met de LSSI.
BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. deelt mee dat zij, als aanbieder van hostingdiensten voor gegevens en krachtens de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI), gedurende een periode van maximaal 12 maanden de informatie bewaart die nodig is om de oorsprong van de gehoste gegevens en het tijdstip waarop de dienst is begonnen, te identificeren. Het bewaren van deze gegevens doet geen afbreuk aan het communicatiegeheim en mag alleen worden gebruikt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of ter vrijwaring van de openbare veiligheid, waarbij zij ter beschikking worden gesteld van rechters en/of rechtbanken of van het ministerie dat daarom verzoekt.


De verstrekking van gegevens aan de strijdkrachten en korpsen van de staat geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens.


Intellectuele eigendomsrechten BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L.

BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. is de eigenaar van alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten, knowhow en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud van de website www.bodegarequiemhispania.com en de diensten die daarop worden aangeboden, evenals de programma's die nodig zijn voor de uitvoering ervan en de bijbehorende informatie.


De reproductie, publicatie en/of het gebruik van de inhoud, geheel of gedeeltelijk, van de website www.bodegarequiemhispania.com, anders dan voor strikt privégebruik, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.


Intellectuele eigendom van de software.

De gebruiker moet de door BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. ter beschikking gestelde software van derden respecteren, zelfs als deze gratis en/of openbaar beschikbaar is.


BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. bezit de nodige exploitatie- en intellectuele eigendomsrechten op de software.


De gebruiker verwerft geen enkel recht of licentie op de gecontracteerde dienst, op de software die nodig is voor de levering van de dienst, noch op de technische informatie voor het toezicht op de dienst, met uitzondering van de rechten en licenties die nodig zijn voor de uitvoering van de gecontracteerde diensten en alleen voor de duur van deze diensten.


Voor elke handeling die verder gaat dan de uitvoering van het contract, heeft de gebruiker de schriftelijke toestemming nodig van

BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L., en het is de gebruiker verboden zich toegang te verschaffen tot de configuratie, structuur en bestanden van de servers die eigendom zijn van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L., deze te wijzigen, te bekijken en de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid op zich te nemen die voortvloeit uit elk incident dat zich op de servers en beveiligingssystemen kan voordoen als direct gevolg van nalatigheid of kwaadwilligheid van hun kant.


Intellectueel eigendom van de gehoste inhoud.

Elk gebruik in strijd met de wetgeving inzake intellectuele eigendom van de diensten die worden geleverd door

BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. en, in het bijzonder:

Het gebruik dat in strijd is met de Spaanse wet of dat inbreuk maakt op de rechten van derden.
De publicatie of transmissie van enige inhoud die, naar de mening van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L., gewelddadig, obsceen, beledigend, illegaal, racistisch, xenofoob of lasterlijk is.
Cracks, programmaserienummers of enige andere inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Het gebruik van de mailserver en e-mailadressen van het domein voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail.
De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn website, de doorgegeven en opgeslagen informatie, de hyperlinks, de aanspraken van derden en de rechtsvorderingen met betrekking tot de intellectuele eigendom, de rechten van derden en de bescherming van minderjarigen.


De gebruiker is verantwoordelijk ten aanzien van de geldende wetten en voorschriften en de regels betreffende de werking van de on-linedienst, elektronische handel, auteursrecht, handhaving van de openbare orde, alsmede de universele beginselen van internetgebruik.


De gebruiker vrijwaart BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. voor de kosten die voortvloeien uit de beschuldiging van BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. in een zaak waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is, met inbegrip van de kosten voor juridische verdediging, zelfs in het geval van een niet-definitieve rechterlijke beslissing.
Bescherming van de gehoste informatie.

BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. maakt back-ups van de inhoud die op haar servers wordt gehost; zij aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het onopzettelijke verlies of de verwijdering van gegevens door gebruikers. Het garandeert evenmin de volledige vervanging van gegevens die door gebruikers zijn gewist, aangezien deze gegevens kunnen zijn gewist en/of gewijzigd in de periode die is verstreken sinds de laatste back-upkopie.


De aangeboden diensten, met uitzondering van specifieke back-updiensten, omvatten niet de vervanging van de inhoud van de door BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. gemaakte back-ups, wanneer dit verlies te wijten is aan de gebruiker; in dit geval zal een vergoeding worden vastgesteld naar gelang van de complexiteit en de omvang van het herstel, steeds met voorafgaande instemming van de gebruiker.

De vervanging van gewiste gegevens is alleen in de prijs van de dienst inbegrepen wanneer het verlies van de inhoud te wijten is aan oorzaken die aan BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. zijn toe te schrijven.

Commerciële communicatie.

In toepassing van de LSSI zal BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. geen reclame- of promotieberichten via e-mail of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen verzenden die niet vooraf zijn aangevraagd of waarvoor de ontvangers van deze berichten niet uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

In het geval van gebruikers waarmee een eerdere contractuele relatie bestaat, is BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. gemachtigd om commerciële communicatie te sturen met betrekking tot producten of diensten van

BODEGA RÉQUIEM HISPANIA S.L. die vergelijkbaar zijn met die welke aanvankelijk met de klant waren overeengekomen.


In ieder geval kan de gebruiker, nadat hij zijn identiteit heeft bewezen, vragen dat hem geen commerciële informatie meer wordt toegezonden via de kanalen van de Klantendienst.